GE MB Najm Bold Font - Free Download

Font Details
Family
GE MB Najm Bold
SubFamily
Regular
Designer
Boutros International
Full Name
GE MB Najm Bold
Total Glyphs
250
Glyphs List
ﺑ ﺗ ﺛ ﺟ ﺣ ﺧ ﺳ ﺷ ﻃ ﻇ ﻋ ﻏ ﻓ ﻗ ﻛ ﻟ ﻣ ﻧ ﻫ ﻳ ﺌ ﺒ ﺘ ﺜ ﺠ ﺤ ﺨ ﺴ ﱢ ﱟ ﺸ ﺼ ﻀ ﻄ ﻈ ﻌ ﻐ ﻔ ﻘ ﻜ ﻠ ﻤ ﻨ ﻬ ﻴ ﺂ ﺄ ﺆ ﺈ ﺊ ﺎ ﺐ ﺔ ﺖ ﺚ ﺞ ٫ ٬ ﱠ ﱡ ﻷ ﺢ ﺦ ﺪ ﺬ ﺮ ﺰ ﺲ ﺶ ﺺ ﺾ ﻂ ﻆ ﻊ ﻎ ﻒ ﻖ ﻚ ﻞ ﻢ ﻦ ﻪ ﻰ ﻲ ﻶ ﱞ ﺋ ﺿ ﯾ ﯿ ﺻ ﭘ ﭼ ﭬ ﭙ ﭽ « ﭭ ﭗ ﭻ ﭫ ﮋ » ﻻ ﻼ ÷ ﻸ ﻹ ﻺ ﻵ ! " ٪ ' ) ( × + ، - . / ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ : ؛ > = < ؟ ٭ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ] \ [ _ ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي ً ٌ ٍ َ ُ ِ ّ ْ پ چ ڤ } | { ژ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 “ ” ‐ ␡   ﷲ ﴿ ﴾ ﴽ ﴼ ﭑ ٱ ‏ ‎ ‍ ‌ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ٰ ٓ ٔ ٕ  * ﻮ # $ & &#;

Similar Fonts

Under water Drown Download
Zillah Modern Ouline Download
PixXary Download
Calypso Silver Download
Exodite Distressed Download